Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma Tweede Kamerverkiezingen 2017

Op 15 maart zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Er is een uitgebreid verkiezingsprogramma en een samenvatting beschikbaar. Klik op de volgende link voor het landelijke verkiezingsprogramma;

Verkiezingsprogramma VVD 

 

VVD Smallingerland verkiezingsprogramma 2014 – 2018

Meer werkgelegenheid door een goed ondernemersklimaat

Smallingerland moet een centralere plaats innemen binnen de economie van Noord-Nederland. Dit zal de werkgelegenheid en daarmee de welvaart van onze burgers en lokale economie ten goede komen. De VVD in Smallingerland streeft ernaar een aantrekkelijke en aangename gemeente om in te werken en te leven te realiseren door een breed cultureel aanbod, een uitnodigend centrum, hoogstaand en breed onderwijs en een uitstekend ondernemersklimaat. Het streven naar meer welvaart betekent ook het zorgen voor degenen die het minder hebben, zoals zij die nu getroffen worden door de economische crisis. De ambitie van de VVD in de gemeente Smallingerland is om ondanks de economische crisis een positieve uitzondering te zijn en te blijven!

Focus op de toekomst

Bereikbaarheid
Bereikbaarheid is voor Drachten en omliggende dorpen belangrijk!

 • Smallingerland moet goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer. De VVD streeft naar snellere OV-verbindingen van Drachten met de regio Noord-Nederland en behoudt van OV-verbindingen in de dorpen.
 • De VVD pleit voor voldoende parkeergelegenheid met concurrerende (gelijkblijvende) parkeertarieven. Wij blijven ons inzetten voor ondernemers en hun medewerkers gratis parkeergelegenheid te bieden.
 • Als VVD stimuleren wij vervoer over water en pleiten voor optimale bereikbaarheid via de vaarweg naar Drachten. Daarom zetten wij in op een alternatieve vaarweg van het Prinses Margrietkanaal naar Drachten om de beroeps- en recreatievaart te scheiden.
 • Het aanpakken van verkeersknelpunten als Ureterpvallaat en het kruispunt De Kaden / Zuiderdwarsvaart staan bij de VVD hoog op de prioriteitenlijst.
 • Wij zetten in op een betere doorstroming van verkeer van de A7 naar Drachten door het realiseren van een bypass.
 • De VVD zet in op duurzaam OV binnen de kern van Drachten, door bijvoorbeeld bussen op elektriciteit en groen gas.
 • Wij stimuleren een goede bereikbaarheid met de fiets, door het realiseren van fietssnelwegen van Drachten naar Leeuwarden en Drachten naar Groningen.

Groei van de lokale economie
Stilstand is achteruitgang. Smallingerland moet nieuwe bedrijven aantrekken maar ook lokale initiatieven ondersteunen. Met een bloeiende lokale economie floreert ook de banenmarkt.

 • Het actief promoten van Drachten als toonaangevend winkelhart in het noorden door onder andere citymarketing.
 • Meer vrijheid voor ondernemers in het bepalen van de openingstijden zoals koopzondagen.
 • Actievere participatie van gemeente bij netwerkbijeenkomsten en beurzen.
 • Innovatiecluster (High-Tech producten) steviger uitbouwen en promoten.
 • Het oprichten van een ondernemersloket met als doel ondernemers beter te ondersteunen bij onder andere vergunningsaanvragen en klachten.
 • Stimuleren van duurzame energie staat hoog in het vaandel bij de VVD, door in te zetten op verschillende energiebronnen. Echter willen wij geen windmolens dicht bij groeikernen/wijken zoals industrieterrein de Haven.
 • Terugdringen leegstand van winkelpanden en bedrijfsgebouwen door meer in te zetten op hergebruik en herinrichting van bestaande gebouwen en kavels in plaats van ontwikkeling verdere nieuwbouw.
 • De VVD spant zich in om – met inachtneming van de geldende regelgeving – diensten en producten in de eerste plaats te betrekken van regionale ondernemers.
 • De gemeente Smallingerland heeft ambitieuze projecten onder handen en focust zich op het afronden hiervan. Als VVD stellen wij ons kritisch op ten aanzien van nieuwe projecten, zeker nu ten tijde van bezuinigingen. Onze focus zal liggen op projecten die de economie en leefbaarheid ten goede komen.

Onderwijs
Goed en betaalbaar onderwijs is de toekomst van onze kinderen en het fundament van een goede samenleving. Smallingerland biedt een breed scala van kwalitatief goed onderwijs waarbij basisscholen in de dorpen behouden moeten blijven en waarbij het Middelbaar en Voortgezet Onderwijs wordt geconcentreerd in Drachten.

 • Als VVD zetten wij ons in voor het behoud van onderwijsvoorzieningen in de dorpen.
 • Terugdringen aantal vroegtijdige schoolverlaters.
 • Stimuleren van samenwerking tussen onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven en de gemeente.
 • De VVD in Smallingerland stuurt aan op een regionaal techniekpact om onderwijs beter af te stemmen op de vraag van de arbeidsmarkt.
 • Het centrum voor vakopleidingen moet terug ter stimulatie van het praktijkonderwijs en daarmee werk- en leertrajecten.

Sociaal
Een ieder zal zich naar draagkracht inzetten voor de samenleving. Dat neemt echter niet weg dat ook degene die gebruik maken van de sociale voorzieningen, hun eigen verantwoordelijkheid moeten nemen en daarop aangesproken mogen worden. De gezamenlijke verantwoordelijkheid om te zoeken naar passend werk moet actief ondersteund worden door de gemeente en het bedrijfsleven. Samen werken aan welvaart betekent ook voor elkaar zorgen in deze moeilijke tijd.

 • Met de drie decentralisaties in het sociale domein (Participatiewet, Jeugdzorg en AWBZ) vindt de VVD het belangrijk dat de gemeente ertoe bijdraagt dat de eigen kracht, het sociale netwerk en de voorzieningen in de gemeente optimaal worden benut.
 • Versoepelen van bouwvergunningen ten behoeve van zorg aan huis zoals mantelzorg .
 • Doorzetten actieve betrokkenheid van gemeente bij het begeleiden van mensen naar een passende baan door intensieve samenwerking met bedrijfsleven.
 • De VVD in Smallingerland zet zich bij de uitvoering van de WMO in op het ondersteunen van mensen om volwaardig mee te doen in de samenleving.

Cultuur
Een breed cultureel aanbod is belangrijk. Dit is goed voor de lokale economie en het bedrijfsleven in Smallingerland. Een breed cultureel aanbod draagt ook bij tot een grotere betrokkenheid en gevoel van saamhorigheid van de bevolking. Lokale evenementen zoals Simmerdeis en de clustering van De Lawei met De Meldij dragen positief bij aan het imago en de aantrekkelijkheid van de gemeente Smallingerland.

 • Met bepaalde regelmaat organiseren van Turfrace en Havendagen.
 • Jongeren, vooral ook de Jeugdraad, betrekken bij het beleid en voorzieningen die voor hen bedoeld zijn.
 • Continueren van activiteiten als Simmerdeis en Dencity.
 • Bevorderen samenwerking scholen met De Lawei, Iduna, Museum Dr8888, Sportbedrijf Smallingerland en de Naturij.

Rol van de Overheid
De overheid moet ten dienste staan van haar burgers. Het gevoerde beleid moet het bevorderen van de leefbaarheid, het welzijn en de welvaart tot doel hebben. De overheid heeft de plicht efficiënt te werken en een positieve en actieve bijdrage te leveren aan de samenleving.

 • De VVD vindt dat lokale belastingen zoals OZB niet mogen worden verhoogd om de begroting sluitend te krijgen.
 • De VVD is groot voorstander van het transparant communiceren over de gemeentebegroting naar belanghebbenden.
 • De VVD maakt zich sterk ten aanzien van het efficiënt en effectief besteden van de belastinggelden.
 • De VVD zet zich in om het proces rondom het verstrekken van vergunningen op een duidelijke wijze te communiceren. Een vergunning aanvragen moet eenvoudig en betaalbaar blijven.
 • Wij zetten in op een nauwe samenwerking met omliggende gemeenten.

Ouderenbeleid

 • Senioren willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en thuis de zorg ontvangen die nodig is. Er moet voldoende en divers aanbod zijn dat betaalbaar is, ook voor de lage inkomens. De gemeente stimuleert daarbij de bouw van levensloopbestendige woningen in de stad en haar dorpen.

Sport

 • De VVD vindt het belangrijk dat de gemeente schoolzwemmen blijft faciliteren.
 • Sportbevordering voor jeugd en ouderen.
 • Geen OZB voor sportverenigingen.