Nieuws

Drachten, 25 september 2017
Uitnodiging ALV voor leden

Hierbij nodigen wij alle VVD-leden in de gemeente Smallingerland van harte uit om aanwezig te zijn bij de Algemene Ledenvergadering van het lokaal netwerk VVD De Fryske Wâlden, gemeente Smallingerland. Deze wordt gehouden op:
maandag 30 oktober in het Fries Congrescentrum, Oprijlaan 3 in Drachten.
Inloop vanaf 19.30 uur en aanvang van de vergadering is om 20.00 uur.
De vergadering zal geheel in het teken staan van de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen die op 21 maart 2018 worden gehouden.

Alle leden hebben een email ontvangen met meer informatie betreffende de vergadering. Mocht u de uitnodigingsmail niet hebben ontvangen vragen wij u om contact met ons op te nemen via het contactformulier.

Drachten, 19 juli 2017
Aanvulling op LC 19-07-2017 inzake Lawei

Op dinsdag 18 juli werd een spoeddebat aangevraagd door de oppositie, gehouden over het eindrapport van de Arbitragecommissie over het geschil tussen schouwburg de Lawei en de gewezen aannemer Van Norel. Met name werd ingegaan op welke gronden en waarom de Lawei eenzijdig het contract had opgezegd.

Deze opzegging was in 2014 tot stand gekomen na overleg met het college van Smallingerland en met goedkeuring van de coalitiepartijen. Zowel de VVD alsmede de andere oppositiepartijen hadden toen al hun bedenkingen over de gang van zaken en hebben daarop dan ook tegengestemd. Tijdens het op 18 juli gehouden spoeddebat heeft de VVD in samenhang met de andere oppositie partijen dan ook kritische vragen aan zowel het college als de coalitiepartijen gesteld, waarbij de kern van de vragen was, wie nu feitelijk verantwoordelijk voor deze gehele gang van zaken is. Hierop kwamen ontwijkende antwoorden waarop de oppositiepartijen een motie indienden om door een enquete de waarheid alsnog boven tafel te krijgen. Tevens zal uit dit onderzoek moeten blijken hoe dergelijke fouten in de toekomst voorkomen kunnen worden.

Een tweede motie die dinsdag mede door de VVD werd ingediend en welke door de overige oppositiepartijen werd gesteund was dat de gemeente geen enkele financiële bijdrage zal vrijmaken indien de Lawei tegen de uitspraak van de Arbitragecommissie in hoger beroep zou gaan. Volgens de VVD is het huidige rapport glashelder, is de Lawei op alle 8 punten in het ongelijk gesteld en zal een hoger beroep daarin geen verandering brengen. Na ruggespraak werd deze motie door het college overgenomen en door de voltallige raad gesteund. Uiteraard blijft de Lawei eigenaar van het probleem en is ook gerechtigd om een hoger beroep aan te tekenen, maar dan wel op eigen titel en zonder steun vanuit de gemeente Smallingerland.

Terecht memoreerde Sipke Hoekstra, fractievoorzitter van de VVD, dat het huidige eindrapport voornamelijk gaat over de juridische onvolkomenheden die ten gevolge van de eenzijdige opzegging ontstaan zijn en niet gaat over de bouwkundige aspecten die op dat moment inzet van het conflict waren. Daar tijdens een hoger beroep wederom alleen het proces van ontbinding onderzocht zal worden zal de uitkomst van dat hoger beroep dan ook niet afwijken van de huidige uitspraak.

Drachten, 29 juni 2017
Algemene Ledenvergadering 1

Op woensdagavond 28 juni werd door het VVD netwerk ‘De Fryske Wâlden’ in de Theeschenkerij van de minicamping Blauforleat de AVL1 in de aanloop naar de gemeenteraadverkiezingen van 2018 gehouden. In deze AVL1 werd een uitleg gegeven hoe de komende maanden de procedures zullen gaan verlopen en tevens werd het kaderstellend advies vanuit het bestuur ingebracht en besproken. Onder vermelding van nog 1 toevoeging is dit advies door de leden aangenomen. De komende tijd zullen de gesprekken met de kandidaten plaatsvinden die op de voorlopige kieslijst komen te staan. In AVL2 zullen deze lijsten voor de drie afzonderlijke gemeenten aan de leden worden aangeboden. Deze AVL2 zal in de herfst worden gehouden. Door het bestuur werd nog verteld dat, na een aanvankelijke terugloop, er in 2017 ruim 10 nieuwe leden bij zijn gekomen. Een hoopvolle ontwikkeling. Met het door de VVD nu gepromote Introductielidmaatschap ad € 25,- tot juli volgend jaar verwachten wij de komende maanden nog meer nieuwe leden te kunnen verwelkomen!

ALV 1 2017

Na de vergadering werd door Tjeerd van Bekkum een voordracht gehouden met betrekking tot de samenwerking tussen de drie gemeenten, Friesland 2018 (‘culturele hoofdstad’) en het scoutingprogramma van de VVD in de 3 noordelijke provincies. Hierna werd door de familie Postma uitleg gegeven over het ontstaan van de huidige vorm van de Theeschenkerij en de minicamping. Bij elkaar een geslaagde avond die na het officiële gedeelte nog een netwerkmogelijkheid had.

Drachten, 14 juni 2017
Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Graag willen wij onze VVD-leden uitnodigen voor de eerste Algemene Ledenvergadering van VVD De Fryske Wâlden in 2017 (ALV-1), de eerste van drie ledenvergaderingen in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. Tijdens deze ALV stellen we o.a. het kaderstellend advies vast. Bijgevoegd vindt u het voorstel van het bestuur voor het kaderstellend advies. ALV-1 van VVD De Fryske Wâlden wordt gehouden op woensdag 28 juni a.s. om 20:00 uur op camping/theeschenkerij Blauforlaet, Blauforlaet 30, 9284 XH Augustinusga (0512 351401). We combineren onze vergaderingen graag met een bezoek aan een ondernemer in ons gebied, zoals bijvoorbeeld deze recreatieondernemer. Spreker van de avond is Tjeerd van Bekkum, burgemeester van Smallingerland. Hij zal o.a. spreken over zijn nieuwe functie bij Leeuwarden-Fryslân 2018, over samenwerking tussen de drie gemeenten van VVD De Fryske Wâlden en over scouting binnen de VVD.

Route: De situatie bij brug Blauforlaet is veranderd. Volg bordjes minicamping Blauforlaet. Komend vanuit de richting Surhuisterveen [N358]: Over brug rechts (nieuwe afslag). 1e weg rechts ( N.B. niet de eerste afslag, dat is carpoolplaats) daarna weer rechts langs kanaal richting brug. Onder de brug door 1e weg links. Na 900 m. ziet u de camping.

Drachten, 4 juni 2017
Uitnodiging VVD bijeenkomst

Drachten, 17 mei 2017

VVD vertr vergade

Drachten, 27 februari 2017

Drukbezochte VVD verkiezingsavond in Drachten

Op de drukbezochte verkiezingsavond die de VVD op maandag 27 februari in het Fries Congrescentrum in Drachten had georganiseerd blikten de Tweede Kamerleden Aukje de Vries en Arno Rutte terug op de behaalde resultaten en gaven hun visie op o.a. de toekomst van de zorg, pensioenen en belastingen. Leden en belangstellenden stelden scherpe vragen aan de Kamerleden waardoor er een levendig inhoudelijk debat ontstond. “Na enkele jaren van recessie ziet de economie er nu, mede dankzij de VVD, weer beter uit en is er daardoor nu ook ruimte om ontstane scheefgroei te repareren, de (verpleeghuis-)zorg een duidelijke stimulans te geven en het defensiebudget te repareren” aldus beide Kamerleden. Opvallend was het grote aantal niet VVD leden die deze avond ook bezochten. In de pauzes en na afloop was er voldoende ruimte om de beide Kamerleden individueel te bevragen en met hen in discussie te gaan.

Verkiezingsavond VVD

De verkiezingsavond werd georganiseerd door de VVD Seniorennetwerken van Friesland, Groningen en Drenthe, VVD Zuidoost Friesland en VVD de Fryske Wâlden.

Drachten, 02 februari 2017
Verkiezingsprogramma Tweede Kamerverkiezingen 2017

Op 15 maart zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Klik op de volgende link voor het landelijke verkiezingsprogramma;

Verkiezingsprogramma VVD 

Drachten, 22 november 2016
Ledenraadpleging Tweede Kamerverkiezingen 2017

Op 15 maart zijn de Tweede Kamerverkiezingen. VVD leden stellen de kandidatenlijst vast. Via mijnVVD.nl kunt u als lid met uw inloggegevens inloggen en uw voorkeur in de kandidatenlijst kenbaar maken. Vanzelfsprekend is uw stem persoonlijk en blijft uw stem altijd geheim. U kunt uw voorkeur kenbaar maken tot uiterlijk vrijdag 2 december!

Drachten, 17 november 2016
VVD afdelingen nu samen als VVD de Fryske Wâlden

De VVD-afdelingen van Tytsjerksteradiel, Achtkarspelen en Smallingerland gaan voortaan samen in het lokaal netwerk VVD De Fryske Wâlden.

De leden van de drie afdelingen hebben hier unaniem mee ingestemd tijdens een oprichtingsvergadering op 16 november in Drachten. VVD De Fryske Wâlden sluit hiermee aan bij de landelijke structuurwijziging om met meer openheid en toegankelijkheid een verzamelplaats te worden voor alle liberaal denkenden in de drie gemeenten.

Voorzitter Johannes Bosgra: ,,Samen zijn we een krachtige en slagvaardige organisatie waarmee we effectiever kunnen werken aan verkiezingscampagnes, bijeenkomsten en contact met alle liberalen van Tytsjerksteradiel, Achtkarspelen en Smallingerland.”

Het nieuwe bestuur wordt gevormd door Johannes Bosgra (Voorzitter, Tytsjerksteradiel), Jelle Hiemstra (Vice-voorzitter, Tytsjerksteradiel), Rob Meppelink (Penningmeester, Smallingerland), Mieke de Kluijver (Secretaris, Achtkarspelen), Jan Dijksman (Opleiding en Talentmanagement, Smallingerland) en Freddy Hoekstra (Communicatie en Campagne, Achtkarspelen). Met deze samenstelling is het nieuwe bestuur een evenredige afspiegeling van de drie gemeenten.

Per gemeente zal een commissie zich bezighouden met de gemeentelijke politiek, verkiezingen en bijeenkomsten. De politieke fracties in de gemeenten blijven zelfstandig functioneren. De lokale afdelingen in de drie gemeenten houden op te bestaan.

Aan het einde van de avond werd met lovende woorden afscheid genomen van de vertrekkende bestuurders van de voormalige afdelingen, die allen heel toepasselijk een pakket met streekproducten uit de Friese Wouden kregen.

De bijzondere vergadering werd vrolijk opgeluisterd met livemuziek van Bicycle Showband Crescendo uit Opende, die over de hele wereld optredens verzorgt.

vvd-de-fryske-walden

Drachtster Courant van 18-11-2016

Drachten, 24 juni 2016
Social media

Volgt u ons al op social media?

facebook-logo twitter-logo

 

Drachten, 17 maart 2016
Glasvezel in Smallingerland

VVD Smallingerland zet zich in voor glasvezel in de gemeente. Er wordt samen met het CDA en de ELP een initiatiefvoorstel ingediend.

Drachten, 9 maart 2016
Vragen over zorgcomplex aan de Raai 24

LC vragen van VVD

Bron: Lc.nl, 9 maart 2016

Drachten, 20 februari 2016
Oekraïne referendum

Oekraine referendum Liber Jan 2016

Oekraine referendum Liber Jan 2016

 

Drachten, 09 februari 2016

Koopzondag VVD in LC

LC VVD Koopzondag

(Bron: Leeuwarder Courant 09-02-2016)

Drachten, 02 februari 2016
Koopzondag eindelijk in beeld?

92 Ondernemers vóór koopzondag Drachten: College in gesprek met coalitie

Vanochtend heeft het college van Smallingerland een petitie in ontvangst genomen van een initiatiefgroep waarin centrumondernemers vertegenwoordigd zijn.

De initiatiefgroep geeft het college een reeks overwegingen mee om in gesprek te gaan over de mogelijkheden voor een koopzondag. De respons op de petitie komt van 102 ondernemers in het kernwinkelgebied van Drachten. 92 van hen zijn voorstander voor het invoeren van de koopzondag, 8 tegen en twee gaven een blanco reactie.

Gezien de afspraak uit het coalitieakkoord (geen koopzondag invoeren in de collegeperiode ’14-’18) nemen de wethouders nemen de resultaten van de petitie mee terug naar hun eigen fracties (PvdA, SP, Christenunie en D66).

Het college zal hierover te zijner tijd in gesprek gaan met de raad.

Bron: Drachtster Courant, 02-02-2016

Drachten, 11 november 2015 
VVD zet zich in voor aantrekkelijk centrum Drachten

De VVD heeft zich altijd ingezet voor een vrij ondernemersklimaat. In Smallingerland is deze discussie al enige tijd zeer actueel. Niet alleen pleit de VVD voor het vrijgeven van de koopzondag, elke ondernemer moet de mogelijkheid hebben om op zondag open te gaan, maar ook hecht de VVD belang aan een aantrekkelijk centrum. Een goed parkeerbeleid met concurrerende tarieven is daarin een belangrijk element.

Het parkeerbeleid was gisteren tijdens de behandeling van het beleidsplan 2016 -2019 een zwaar punt voor de VVD. Het mag natuurlijk niet zo zijn dat slechte keuzes uit het verleden (nieuwe parkeergarage) tot een flinke verhoging van de parkeergelden gaat leiden. De maatregel van het College om betaald parkeren in te voeren op zon- en feestdagen draagt niet bij aan een aantrekkelijk centrum.

Het grote dreigende financiële tekort compenseren met een extra parkeermaatregel, die er zonder twijfel toe zal leiden tot er nog minder mensen naar Drachten komen om gebruik te maken van het aanbod van onze winkeliers, is ongeveer hetzelfde als het verkopen van je kippen en daarna klagen dat je geen eieren meer hebt.

De VVD is van mening dat er een visie op het ondernemen in Smallingerland moet komen die niet alleen wordt ingegeven door financiële motieven, maar die gestoeld is op het principe “hoe maken we Drachten weer de diamant van het Noorden”. Dus een visie gestoeld op mogelijkheden in plaats van op beperkingen.

In de achterliggende jaren is er veel geïnvesteerd in het centrum van Drachten. Dit heeft voor de nodige overlast gezorgd. Volgend jaar wordt het parkeerbeleid geëvalueerd.

De VVD zet zich ervoor in dat Drachten weer bovenaan de lijst staat van het winkelend publiek. De discussie over het parkeerbeleid dient bij te dragen aan een goed bereikbaar en aantrekkelijk centrum.

Parkeergarage-Raadhuisplein

Foto: www.raadhuispleincentrumdrachten.nl

Drachten, 03 november 2015 
College kiest voor betaald parkeren op zon- en feestdagen

Kiest het college toch voor koopzondag? Het college kiest namelijk voor betaald parkeren op zon- en feestdagen!

VVD Smallingerland vindt het niet een juiste keuze om, in tegenstelling tot vrijwel alle omliggende gemeenten, betaald parkeren in te voeren op zon- en feestdagen. Weer een minpunt ten opzichte van omliggende gemeenten en de gemeenten waar wel koopzondagen zijn. Ook is dit besluit slecht voor bijvoorbeeld horeca bedrijven en activiteiten of evenementen.

College:
Volgens het Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen 2015 geldt voor het Maaiveld parkeren in het centrum betaald parkeren op maandag t/m zaterdag van 9.00 – 18.00 uur, en op koopavonden tot 21.00 uur. Als koopavond is elke donderdagavond aangemerkt, met uitzondering van algemeen erkende feestdagen. Hoewel volgens het aanwijsbesluit ook tijdens feestdagen nu al betaald zou moeten worden, is het parkeren op deze dagen tot nu toe gratis. Er werd gevraagd expliciet vast te stellen dat in het vervolg ook op feestdagen daadwerkelijk betaald moet worden voor het maaiveld parkeren, conform het Aanwijsbesluit. Hierdoor wordt juist ook op de erg drukke dagen regulering van de parkeersituatie mogelijk. Daarnaast stelt het college voor dat wanneer er op feestdagen activiteiten zijn in het centrum (winkels open of andere activiteiten), om ook de parkeergarages te openen.

Besluit:
1. Overeenkomstig het al bestaande Aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen 2015 moet vanaf nu op feestdagen ook daadwerkelijk betaald worden voor het maaiveld parkeren in het centrum.
2. Bijlage 2 – punt 1 van het Aanwijsbesluit parkeerbelastingen wordt per 1 januari 2016 aangepast tot: “Elke donderdag wordt aangemerkt als koopavond”.
3. Op feestdagen waarbij er activiteit in het centrum is, worden ook de parkeergarages opengesteld.
4. De extra structurele kosten als gevolg van 3 zijn al meegenomen in het advies over verlenging van de openingstijden van de parkeergarages in het algemeen(d.d. 11 augustus 2015 kenmerk 1435401). Deze kosten worden afgewogen bij het Beleidsplan 2016-2019

Drachten, 15 mei 2015 
VVD presenteert nieuwe coalitieakkoord 2015-2019

De VVD is zeer verheugd om het nieuwe coalitieakkoord te kunnen presenteren. Een akkoord dat in constructief overleg met de partners CDA, SP en FNP tot stand is gekomen en waarbij een goede balans is gevonden tussen de programma’s van deze vier partijen. Tegelijkertijd een akkoord waarin de VVD-kiezer veel punten vanuit het VVD verkiezingsprogramma terug zal vinden. Vijf onderwerpen uit het akkoord wil de VVD graag benadrukken.

Een toekomstbestendige economie
De wereldwijde economisch crisis heeft de afgelopen jaren ook de Friese economie hard ge­raakt. Er is daarom alle aanleiding om de komende jaren veel aandacht te besteden aan her­stel van die economie. De VVD heeft zich dan ook ingezet om werk een speerpunt in dit akkoord te laten zijn. Daarbij zal er (nog) meer aandacht vanuit de provincie voor het midden – en kleinbedrijf (MKB) zijn. Het MKB is de banenmotor van Fryslân en de sector is essentieel voor de Friese economie. De mogelijkheden van export zullen hierbij de komende jaren verder worden bevorderd. Dit is een absolute must want juist in de export zitten voor Fryslân nog kansen om de economie te versterken en verder uit te bouwen. Ook zullen we kijken naar mogelijkheden om de Friese havens te versterken en het vervoer over water te verbeteren. Voor de sluis bij Kornwerderzand zetten we in op een brede sluis die de havens aan het IJsselmeer meer kansen biedt voor het bouwen en onderhouden van schepen.

Een goede en veilige bereikbaarheid van Fryslân
Voor de VVD is een goede bereikbaarheid een belangrijke voorwaarde voor economische ontwikkeling. De VVD is dan ook blij te kunnen presenteren dat we de komende jaren meer gaan investeren in beheer en onderhoud van ons wegennet. Ook worden bestaande knelpunten waaronder Wommels, Burgwert en Bolsward en de N358 aangepakt en verdubbelen we de N381 verder tot Oosterwolde-Zuid. Tot slot zullen we als het gaat om bereikbaarheid ons inzetten voor de realisatie van een aquaduct in plaats van de huidige brug Skarster Rien in de A6.

Minder regels en lage lasten voor Friese inwoners en bedrijven
Doelmatigheid van de provinciale organisatie heeft de VVD hoog in het vaandel. In dit kader past ook het verminderen van regels, wetten en bemoeienissen vanuit de overheid. De komende periode gaan we ons dan ook inzetten om regels te verminderen en belemmeringen weg te nemen. Ook geven we de Friese inwoners en bedrijven ruimte om zelf over hun geld te beslissen door de lasten te verlagen. Dit doen we concreet door de opcenten de komende 4 jaren met 20 miljoen euro per jaar naar beneden te brengen.

Ruimte voor de landbouw om te ondernemen
De provincie gaat de land- en tuinbouw de ruimte geven om te ondernemen. De sector moet minder worden beperkt door extra regelgeving. We leggen geen eigen regels bovenop Europese of landelijke regels. Het uitgangspunt is: “Haags minimum is provinciaal maximum”. Ook willen we het Friese landbouwareaal de komende jaren niet verder terug laten lopen. Naast de al aangewezen gebieden in de Ecologische Hoofdstruc­tuur (EHS) gaan we geen landbouwgrond meer omzetten in natuur, en ook onteigenen we in die gebieden geen landbouwgrond voor natuur.

Geen nieuwe windmolens op land
Er komen geen nieuwe windmolens op land. De 530,5 MW waarover in de vorige periode is besloten is het maximum dat we aan windmolens in Fryslân toestaan. Daarbij gaan we onderzoeken of omkering van de bewijslast bij de komst van windmolens kan leiden tot een laagdrempeliger schaderegeling. Ook zetten we de komende periode verder in op besparing van energie in de industrie en de woningsector. In het realiseren van duurzaamheidsdoelstellingen willen we een brede energiemix realiseren en een integraal energieplan opstellen zonder nieuwe windmolens op land te hoeven plaatsen. Hierbij Binnen de brede energiemix zien we een aantal zaken als kansrijk. Zonne-energie speelt een belangrijke rol. Ook geothermie en warmtenetten vinden we veelbelovend, zeker voor industriële toepassing.

Bekijk het Coalitieakkoord online.

Coalitieakkoord

Drachten, 9 april 2015

Het college gaat steeds meer in debat nu de agenda’s voller worden. Aangezier er zeer regelmatig ronde tafels staan geagendeerd, nodigen wij u uit om deze bij te wonen en eventueel uw mening over de betreffende onderwerpen te geven. Heeft u onderwerpen die volgens u in de raad besproken zouden moeten worden of heeft u vragen, ideeën of aanvullingen? Mail ons dan: info@vvdsmallingerland.nl

Drachten, 15 maart 2015 Activiteiten
Verkiezingsdebat Fries Congrescentrum Drachten

Verkiezingsdebat

VVD Fryslân organiseert morgenavond maandag 16 maart in Drachten een debat tussen Klaas Kielstra, lijsttrekker van de Friese VVD en Hans Konst, de nummer 2 op de lijst en gedeputeerde namens de PvdA.
Beide partijen zullen met elkaar het debat aangaan over de toekomst van Fryslân. Uiteraard is iedereen van harte welkom om mee te praten tijdens het Fryslân debat.
De zaal is open vanaf 19.00 uur het debat start om 19.30 uur. Het debat is openbaar en iedereen is van harte welkom.

We hopen u te mogen begroeten!

Drachten, 6 maart 2015 Activiteiten
Bezoek Klaas Kielstra, e.a.

Maandagavond 16 maart zal er een grote bijeenkomst in Drachten (Fries Paarden Centrum) plaatsvinden. Klaas Kielstra en andere VVD-ers zullen daar in discussie gaan met vertegenwoordigers van verschillende partijen.

Klaas Kielstra, VVD-statenfractie. 

Drachten, 5 maart 2015 Activiteiten
Bezoek Fred Teeven

Zaterdagmiddag 7 Maart breng Fred Teeven een bezoek aan Drachten, Surhuisterveen en Bergum om aldaar de lokale afdelingen te ondersteunen met een bezoek. Hij zal daarbij gebruik maken van de VVD camper. Ook zal er een werkbezoek bij Kooi Security plaatsvinden.

Fred Teeven

Drachten, 28 februari 2015 Activiteiten
Politiek café

VVD Politiek Cafe

Drachten, 24 februari 2015 Activiteiten
Politieke café’s

Aanstaande vrijdag 27 februari is het zover en trappen we af met het eerste politieke café. Dit politieke wordt gehouden in Wolvega en zal gaan over landbouw. Onder andere Jan Huitema (Europees Parlement), Helma Lodders (Tweede Kamer) en Nynke Koopmans (kandidaat Statenlid) zullen deze avond een inleiding verzorgen om vervolgens vragen uit de zaal te beantwoorden. (http://www.vvdfriesland.nl/vvd-organiseert-het-friese-landbouwdebat/

Helma Lodders Jan Huitema (LC)

Op dinsdag 3 maart is het volgende politieke café in Heerenveen waarbij niemand minder dan onze eigen Halbe Zijlstra een inleiding zal verzorgen om vervolgens met de zaal in debat te gaan. Voorafgaand aan het debat zal hij met de afdeling gaan canvassen. (http://www.vvdfriesland.nl/canvassen-en-politiek-cafe-met-halbe-zijlstra/

Halbe Zijlstra (Wiki)

Drachten, 12 november 2014 Beleidsplan
Beleidsplan 2015—2018

Vorig jaar bij de presentatie van het beleidsplan 2014-2017 was de conclusie dat de gemeente Smallingerland er goed voor stond.
Er was veel gerealiseerd in de vier jaar daarvoor, zoals de aanpak van de cultuurhuisvesting, de realisatie van onderwijshuisvesting en de voltooiing van de centrumplannen.
Plannen voor de ontsluiting zoals de rotondes aan de afrit van de Wâldwei stonden op het punt van uitvoering.
De situatie was mede een gevolg van het financieel beleid zoals dat de afgelopen jaren is gevoerd.
Als VVD hebben we een gezonde financiële situatie van de gemeente als een van de speerpunten benoemd. Dit betekent, voor de burger niet meer lasten dan nodig en liefst minder.

Dit jaar is het positieve beeld van de afgelopen vier jaar gekanteld.
Recent is Smallingerland negatief in beeld gekomen.
Economisch gaat het niet goed. De werkeloosheid is met 16 % de hoogste van Friesland.
Leegstand van het centrum van Drachten is te hoog. Bovendien ligt er geen visie om dit te verbeteren. Het besluit over de doorbraak tussen Raadhuisplein en de rest van het centrum, zou voor 1 december 2014 uitgevoerd moeten zijn.
Dit is niet gebeurd.
De doelstellingen voor de economie zijn helder:
“Drachten is een sterke banenmotor voor de regio. Innovatie is de pijler waarop de maakindustrie meelift. Ook willen we een sterkere focus op het (MKB), als bron van bestaande werkgelegenheid. We willen dit samen laten leiden tot werkgelegenheid en een werkloosheidspercentage op of onder het Fries gemiddelde. Een goed vestigingsklimaat met optimale infrastructuur en bereikbaarheid is een absolute voorwaarde.“
Deze doelen zullen door het college de komende jaren krachtig op moeten worden gepakt.

Dit College stelt een verhoging voor van een aantal belastingen.
Afvalstoffenheffing met 6,6 %, rioolheffing voor gebruikers met 12 euro per aansluiting en hondenbelasting met 10 %. Ook de kosten voor de ontheffing van de WABO wordt met maar liefst 61 % verhoogd.
Wij zijn tegen deze belastingverhogingen. Het betekent dat hondenbezitters en vergunning aanvragers opdraaien voor de verhogingen van uitgaven.

Andere werkwijze van de Raad. Dit betekent meer tijd en energie steken in die onderwerpen die er echt toedoen en kaders meegeven voor de uitvoering. Hiermee kunnen zowel de kaderstellende rol als de controlerende rol van de Raad worden versterkt. Dit geldt ook voor de volksvertegenwoordigende rol door de betrokkenheid van burgers/organisaties bij de besluitvorming te vergroten. Het werk van de Rekenkamer maakt onderdeel uit van de controlerende rol. Hierop bezuinigen is wat ons betreft niet aan de orde.!!!
Essentieel voor het werk van de gemeenteraad is de informatievoorziening om het debat in de Raad goed te laten verlopen en een gedegen keuzes te maken. Informatieverstrekking, zoals ten aanzien van de Lawei, betreft alle gegevens verstrekken die binnen de gemeente op dat moment beschikbaar zijn.

Communicatie met burgers
Ook in de communicatie met burgers kan nog het nodige worden verbeterd. Denk aan procedures op het gebied van ruimtelijke ordening.
De berichtgeving via Breeduit is eenzijdig. Bijvoorbeeld aan het debat in de Raad over de Lawei is geen aandacht besteed.

Transities
Het is een goede zaak dat de transities in een program zijn opgenomen.
Het gaat in totaal om 49 miljoen.
Zorg 17 miljoen
Jeugd 18 miljoen
Werk 14 miljoen

Om ook hier de controlerende taak goed te kunnen vervullen, het gaat om een derde van de totale begroting, dient er een goede rapportage plaats te vinden. Hiermee kan de Raad dan eventueel zowel inhoudelijk als financieel de zaak indien nodig, tijdig bijsturen.
Graag zouden wij zien dat de Raad omstreeks januari beschikt over een nul situatie. Dat betekent zicht op de zorg en de bijbehorende budgetten. Via rapportages blijft er zicht op het verloop van de transities.

Gezien de situatie in Smallingerland is er veel werk aan de winkel voor de Raad maar vooral voor het College.

Sipke Hoekstra, fractievoorzitter VVD Smallingerland

Drachten, 30 oktober 2014 Koopzondag

Al tijden komen er diverse vragen en geluiden binnen betreffende de koopzondag. Het college heeft besloten om de komende 4 jaar geen koopzondag toe te staan. Via de Facebook pagina “Ik wil een koopzondag in Drachten” hebben al ruim 5000 burgers en ondernemers middels hun “like” laten weten dat zij voor koopzondagen in Smallingerland zijn. Ook zijn er vele tientallen ondernemers uit het centrum steeds duidelijker in hun standpunt; een periodieke koopzondag moet (op vrijwillige basis) mogelijk worden. De behoefte aan vrijheid om open te mogen gaan op zondagen tijdens evenementen en activiteiten, rondom sommige feestdagen of wanneer het centrum van Drachten komend voorjaar bij zonnig bezocht wordt via bijvoorbeeld de nieuwe Drachtstervaart wordt steeds groter. 

Het is niet meer zo dat het geld dat niet op zondagen kan worden besteed dan wel op een andere dag in de kassa van de Drachtster ondernemer komt! Nu in steeds meer omliggende gemeenten de winkels periodiek op zondag open zijn, zien veel ondernemers geld van de consument verdwijnen naar deze dorpen en steden. Dit alles in een periode van forse leegstand van winkelpanden in het centrum en hoge werkeloosheid in Smallingerland. Deze week is bekend gemaakt dat winkels in Groningen zelfs elke zondag open mogen zijn…. Nu is toch echt het (laatste?) moment gekomen om iets te doen en de achterstand in concurrentie te verkleinen! Een proef/test periode? Heeft u vragen, ideeën of aanvullingen? Laat het ons dan weten.

centrum-mei2010

Drachten, 30 september 2014 

De vakantieperiode is achter de rug, de nieuwe raadsleden en het nieuwe college beginnen te wennen en de eerste ronde tafel staat geagendeerd. Heeft u onderwerpen die volgens u in de raad besproken zouden moeten worden of heeft u vragen, ideeën of aanvullingen? Mail ons dan: info@vvdsmallingerland.nl

Drachten, 13 juli 2014 Koopzondag

Inmiddels zijn er bijna 4300 likes op de Facebook-pagina ’Ik wil Een koopzondag in Drachten’. Een duidelijk signaal van bijna 1 op de 10 inwoners van Drachten. En dat terwijl niet iedereen Facebook heeft. Het aantal stemmen tegen op de facebook-pagina ‘Ik wil geen koopzondag in Drachten’ is slechts een dikke 400!  Een referendum over de koopzondag is afgewezen en vanaf 15 juli a.s. wordt de koopzondag toegestaan in Opsterland. Langzaam ziet Smallingerland het centrum stiller worden. Winkels verdwijnen en bezoekers blijven weg. En dat terwijl het centrum gemoderniseerd wordt. VVD Smallingerland vindt dat ondernemers zelf mogen besluiten of ze open willen op koopzondagen. Een verplichting daarin willen wij absoluut niet.

Drachten, 05 juni 2014 Koopzondag

Het besluit van de huidige coalitie in de gemeente Smallingerland om de komende vier jaar geen koopzondagen te introduceren stuit op veel verzet uit de bevolking. VVD Smallingerland was een van de eersten die de Facebook-pagina ‘Ik wil Een koopzondag in Drachten’ hebben geliked en gedeeld. Deze pagina leverde in een week tijd meer dan 2600 ‘likes’ op. De pagina werd opgericht door Arthur Smit die zich niet kan vinden in de zondagssluiting van coalitiepartners PvdA, ChristenUnie, SP en D66.
De huidige coalitie besloot om de koopzondagen te weren uit christelijk oogpunt (ChristenUnie) en in het belang van de kleine ondernemers in het centrum. Alleen D66 is voor de koopzondag maar moest deze ‘loslaten’ in de onderhandeling in ruil voor sociaal en solide beleid.

Drachten, 30 mei 2014 Jan Huitema verkozen

31 kiezers uit het hele land hebben Jan Huitema hun vertrouwen gegeven. Daarmee is Jan met voorkeursstemmen verkozen als lid van het Europees Parlement. Proficiat Jan!

Drachten, 12 mei 2014 Reactie op collegeprogramma

Reactie VVD Smallingerland op het nieuwe college: “Socialer als dit kun niet je niet krijgen”???

In Smallingerland is na de verkiezingen Marco Florijn als informateur benoemd. Vorige week heeft een nieuwe coalitie bestaande uit PvdA, SP, CU, en D66 ( 17 zetels) een collegeprogramma gepresenteerd. Wat is er van dit advies terecht gekomen?
PvdA en CU maakten samen met CDA en VVD deel uit van de coalitie van de afgelopen vier jaar. De SP is de partij die het meest en felst oppositie heeft gevoerd.
In het verslag van Florijn wordt het volgende over het beleid van de afgelopen vier jaar gezegd “Uit een meerderheid van de gesprekken kwam naar voren dat de stabiliteit van het vorige college en haar prestaties hoog werden gewaardeerd.”
En even verderop in het advies “Nadrukkelijk noem ik het CDA en de VVD die
als collegepartner zeer hebben bijgedragen aan de huidige goede staat van de
gemeente en die in de gesprekken zeer respectvol bejegend werden.” Op basis van deze adviezen was er geen aanleiding, ook gezien de achttien zetels die nog steeds een ruime meerderheid vertegenwoordigen, over te gaan naar een andere coalitie.
De kiezer die stemt maakt zijn of haar motivatie niet bekend. De motivatie van de kiezer dient in het vervolg op de verkiezingen te worden vertaald.
Voor PvdA en CU is de uitslag kennelijk reden geweest om te kiezen voor een samenwerking met de voormalige oppositiepartij SP, die het beleid van de coalitie fel heeft bestreden.
Naar aanleiding van de presentatie van het nieuwe collegeprogramma werd de koopzondag eruit gelicht. De komende vier jaar komt de koopzondag er niet als het aan het college ligt De koopzondag is niet het belangrijkste onderwerp in de komende vier jaar. Toch is het exemplarisch voor het programma voor de komende collegeperiode. De CU wil geen koopzondag vanwege religieuze redenen. De SP is tegen vanwege sociale redenen. Daarmee leggen enkele partijen vanuit verschillende motivatie de wil op aan anderen (winkeliers en consumenten) die deze standpunten niet delen.
Ook op sociaal gebied zien we een zelfde tendens in het collegeprogram. De kop in de Drachtster Courant van vorige week spreekt boekdelen, “Socialer als dit kun je niet krijgen” Er is niets op tegen een sociaal beleid te voeren. Smallingerland is een van de meest sociale gemeenten in Friesland. Sociale voorzieningen zijn nodig voor die mensen die door omstandigheden daar tijdelijk gebruik van moeten maken. Het is zaak dat iedereen zo snel mogelijk weer op eigen benen kan staan. Hierin passen eigen verantwoordelijkheid en stimuleren van de eigen mogelijkheden. Daar komt nog bij dat iedere euro die de gemeente uitgeeft via belastingen door andere burgers moet worden opgebracht. Naast het opleggen van de wil zoals in het geval van de koopzondag wordt er ook nog eens een rekening gepresenteerd. Is dit sociaal?
Het advies van Florijn eindigt met een aanbeveling “ Het actief betrekken van de oppositie in de komende periode is gezien de complexe tijden in elke variant sterk aan te bevelen.”
Van dit laatste hebben de partijen buiten de coalitie tot nu toe niets gemerkt. Misschien komt dit nog. De laatste woorden van Florijn heeft dit college in ieder geval nodig. “Ik wens u veel wijsheid, respect en kracht toe.”

Sipke Hoekstra
Fractievoorzitter VVD

Drachten, 10 mei 2014 Stem op Jan Huitema

Stem op Jan Huitema voor het Europees Parlement op 22 mei! ”Brussel kan wel wat boerenverstand gebruiken” is de boodschap van Jan. Jan heeft laten zien erg gedreven, enthousiast en actief te zijn. Hij is agrarisch ondernemer en universitair geschoold. Volg Jan ook op facebook:  www.facebook.com/huitema.j en op twitter: @jhuitema. Stem Lijst 4, nr. 6!

Drachten, 30 april 2014 Collegeprogramma

Het nieuwe college is klaar voor vier jaar samen leven en samen werken, zoals de titel van het collegeprogramma 2014-2018 luidt. Meiinoar libje, meiinoar wurkje! Dinsdagmiddag is het nieuwe college van burgemeester en wethouders en het programma voor de komende jaren gepresenteerd. Ook de portefeuilleverdeling van de vier wethouders en de burgemeester is bekend. Op de foto van links naar rechts: Ron van der Leck (D66), Nieske Ketelaar (PvdA), Marja Krans (CU) en Jos van der Horst (SP).

Collegeprogramma 2014 – 2018

Portefeuilleverdeling college Smallingerland 2014-2018

Tjeerd van Bekkum, burgemeester
-Openbare orde en veiligheid, integraal veiligheidsbeleid
-Burgerzaken, voorlichting en communicatie
-Personeel en Organisatie en Informatisering en Automatisering
-Algemene promotie en acquisitie
-Bestuurlijke samenwerking: regio, F4 gemeenten en Provincie, internationale betrekkingen
-Coördinerend portefeuillehouder samenwerkingsagenda en investeringsagenda met Provincie Fryslân.

Nieske Ketelaar (PvdA)
-Decentralisatie participatiewet; Wet Werk en Bijstand, Wajong en Wet Sociale Werkvoorziening
-Economische ontwikkeling; Acquisitie, vestigingsklimaat en werkgelegenheid
-Verbinding Ondernemers, Onderwijs en Overheid (3 O’s)
-Financiën en grondbeleid
-Coördinerend wethouder decentralisaties
-Proces invoeging Meldij in organisatie Lawei
-1ste Loco burgemeester

Marja Krans (ChristenUnie)
-Decentralisatie jeugdzorg, Jeugdbeleid, Centrum Jeugd en Gezin
-Lokaal gezondheidsbeleid
-Culturele ontwikkeling; cultureel ondernemerschap, kunst- en cultuureducatie en participatie, voorzieningen
-Milieu, water, riolering en afvalverwerking
-Coördinerend wethouder duurzaamheid
-2de Loco burgemeester

Jos van der Horst (SP)
-Decentralisatie Algemene Wet Bijzondere  Ziektekosten/Wet Maatschappelijke Ondersteuning
-Wonen, wijk- en dorpsontwikkeling
-Leefomgeving (Openbare werken)
-Sport
-Coördinerend wethouder vitale wijken en dorpen
-3de Loco burgemeester

Ron van der Leck (D66)
-Ruimtelijke ontwikkeling
-Recreatie en Toerisme
-Verkeer en vervoer
-Onderwijs
-Coördinerend wethouder Streekagenda Zuidoost Fryslân
-4de Loco burgemeester

De officiële installatie van de nieuwe collegeleden vindt plaats in mei.

Drachten, 18 april 2014 Coalitie

Vandaag zijn de 4 deelnemende partijen aan de coalitievorming in Smallingerland het eens geworden over de nieuwe coalitie met de partijen PvdA, ChristenUnie, SP en D66. De partijen zijn het eens over de hoofdlijnen van het programma en over de richting van de bezuinigingsopgave voor de komende jaren. De komende week wordt gewerkt aan de uitwerking van het collegeprogramma en de portefeuilleverdeling. De wethouderskandidaten voor het nieuwe college zijn: Nieske Ketelaar (PvdA), Marja Krans (ChristenUnie), Jos van der Horst (SP) en Ron van der Leck (D66).

Drachten, 1 april 2014 Verslag informateur

Informateur Marco Florijn (PvdA) heeft maandagavond 31 maart verslag gedaan van de informatieronde die hij de afgelopen week in heeft gezet voor de formatie van een nieuw college. Dat gebeurde in een openbare bijeenkomst waarbij alle fracties in de Smallingerlandse gemeenteraad aanwezig waren. Het verslag van de informateur is hieronder te lezen.

Verslag Informateur 31 maart 2014

Drachten, 26 maart 2014 Beëdiging raadsleden

In de raadzaal legden donderdag 27 maart 31 raadsleden de eed of de belofte af. Er was veel belangstelling. VVD fractievoorzitter Sipke Hoekstra en raadslid Meine Hofman zijn beëdigd.

Raad Smallingerland 2014

Ook legden 7 fractievertegenwoordigers de eed of belofte af. Derde van links is VVD fractievertegenwoordiger Robbert Kooistra.

Fractievertegenwoordigers gemeenteraad Smallingerland 2014

Drachten, 26 maart 2014 Uitslag

Het aantal stemmen per kandidaat is bekend gemaakt. Ook het percentage en de verdeling stemmen per partij per stemburo vindt u hieronder.

Aantal stemmen per kandidaat

Percentage stemmen per partij per stemburo Gemeenteraad 2014

Verdeling stemmen over partijen per stemburo Gemeenteraad 2014

Drachten, 21 maart 2014 Voorlopige uitslag

conform de voorlopige uitslag

Burgemeester Tjeerd van Bekkum heeft als voorzitter van het hoofdstembureau vrijdagochtend 21 maart de definitieve uitslag van de raadsverkiezingen voor Smallingerland bekend gemaakt. Die definitieve uitslag is conform de voorlopige uitslag die woensdagavond is bekend gemaakt:

 
Partij Aantal zetels
PvdA 6 zetels
CDA 5 zetels
Christenunie 5 zetels
VVD 2 zetels
Eerste Lokale Partij 3 zetels
FNP 1 zetel
SP 4 zetels
Groen Links 1 zetel
D66 2 zetels
Smallingerlands Belang 2 zetels

Twee kandidaten zijn met voorkeursstemmen gekozen in de raad, te weten mevrouw M. Wieldraaijer (SP, 435 stemmen) en de heer D. Hiemstra (CDA, 225 stemmen).

In een aansluitend overleg tussen de lijsttrekkers heeft Nieske Ketelaar van de PvdA aangegeven dat ze kiest voor het aantrekken van een informateur in de route naar een nieuw college. De heer Marco Florijn wordt aangesteld als informateur. Alle partijen hebben hierop positief gereageerd. De komende week zal Florijn met de partijen in gesprek gaan.

De raad van Smallingerland neemt dinsdag 25 maart afscheid van leden die niet terugkeren; donderdag 27 maart worden de nieuwe raadsleden geïnstalleerd.

Drachten, 7 maart 2014 Bezoek Staatssecretaris

Het bezoek van staatssecretaris Sander Dekker was een succes. Enkele foto’s:

VVD 04 foto 10  foto 15a  foto 8

Drachten, 4 maart 2014 Aankondiging bezoek Sander Dekker

VVD staatssecretaris Sander Dekker bezoekt de gemeente Smallingerland

Maandag 10 maart aanstaande komt VVD staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap naar Drachten. Overdag zal de staatssecretaris samen met VVD wethouder Marjan van der Aart een tweetal scholen bezoeken (CSG Liudger en ROC Friese Poort). Aansluitend zal er in het museum van Drachten een openbaar debat plaatsvinden waar inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers uit de cultuursector met Sander Dekker debatteren over het lokale vestigingsklimaat, maar ook over thema’s als onderwijs en economie. Deze avond kan iedereen zijn/haar vragen, wensen of gedachten met de staatssecretaris delen. Het programma zal om 19:00 u aanvangen.